Disclaimer

Disclaimer

KWT Group  spant zich in om de informatie op deze website zo frequent mogelijk te actualiseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Verder kunnen wij te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen op (de informatie op) deze website.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie kopiëren, verspreiden of openbaar maken.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Verwijzingen op deze website naar producten of diensten, betreffen geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Alle informatie over producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade uit die voortvloeit uit, of  enig verband houdt met, het gebruik van (de informatie op) onze website, of de (tijdelijke) onmogelijkheid om onze website te raadplegen.

Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is Nederlands recht van toepassing.